PALOKATKOASENNUS

Ammattilainen hoitaa homman

Tarjoamme ykkösluokkaista palokatkourakointia markkinoiden parhailla tuotteilla. Hinnoittelumme on kuitenkin rakennettu asiakkaalle edulliseksi. Kysy tarjous heti tänään numerosta: 040 842 5990

Paperit kunnossa

Työt tulee tehtyä laadukkaasti ja turvallisesti ja meillä myös dokumentaatio on kunnossa. Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmat, loppudokumentaatio ja tuotteiden hyväksynnät, kaikki kuuluu samaan hintaan.


Palo-osastointi

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Osastointilajeja on kolme: kerrososastointi, käyttötapaosastointi ja pinta-alaosastointi. Rakennusosan palo-osastointivaatimuksia määritellään tyypillisesti kolmella muuttujalla: kantavuus (R), tiiveys (E) ja eristävyys (I) ja tietyllä minuuttiajalla.

Palo-osastoinnin tehtävä on estää palon, lämmön ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen tietty aika, esimerkiksi tyypillisesti 60 minuuttia. Tänä mitoitusaikana rakennuksessa oleskelevat ihmiset ehtivät poistua tai ehditään pelastaa rakennuksesta ja palokunta pääsee aloittamaan sammutustyöt. Oikein toteutetulla palo-osastoinnilla hallitaan tehokkaasti henkilö- ja omaisuusvahinkojen laajuutta.


Palokatkot

Palokatkolla tarkoitetaan osastoivan rakenteen läpi kulkevan tekniikkaläpiviennin tiivistystä. Tiivistykseen tulee käyttää nykymääräysten mukaisesti ETA-hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä palokatkotuotteita. Palokatkotuotteet saavat hyväksyntänsä kolmannen osapuolen tekemässä polttotesteissä, joka suoritetaan testilaboratoriossa. Palokatkotuotteet testataan EN 1366-3 ja EN 1366-4 testistandardien mukaisesti. Polttokoetuloksien perusteella testaava taho laatii palokatkotuotteille hyväksyntädokumentit, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti millaisessa rakenteessa ja millaisella tekniikalla kyseistä palokatkotuotetta voidaan käyttää ja kuinka pitkä palonkestoaika ratkaisulla saavutetaan.

Palokatkojen suunnittelussa ja palokatkojen toteutuksessa noudatetaan näitä hyväksyntädokumentteja,

 ja näin voidaan varmistua siitä että rakennuksen jokainen palokatko toimii juuri kuten sen on tarkoitus: pitää palo-osaston tiiviinä koko suunnitellun palokestoajan.

Vaikka palokatkon ensisijainen tehtävä on tiivistää tekniikkaläpiviennit osastoivaa rakennusosaa vastaavaksi, saattaa palokatkoon kohdistua myös muita vaatimuksia. Muita vaatimuksia voivat olla esimerkiksi ääneneristävyys- tai muuntojoustavuusvaatimus.

Asuinrakentamisessa ääneneristävyydelle on monesti tiukat raja-arvot. Tämän vuoksi palokatkotuotteen valinnassa tulee ottaa paloturvallisuuden lisäksi huomioon myös se, ettei palokatko heikennä osastoivan rakenteen ääneneristävyyttä. Useilla palokatkotuotteilla on olemassa ääneneristävyystestitulokset, joilla voidaan osoittaa palokatkon täyttävän osaltaan myös ääneneristysvaatimus.

Esimerkiksi teollisuudessa palokatkon läpi voidaan usein joutua viemään uutta tekniikkaa toistuvasti. Tällaisessa tilanteessa palokatkotuotevalinnassa on kiinnitettävä paloturvallisuuden lisäksi huomiota siihen, että uuden tekniikan läpivienti tai tekniikan poistaminen ja palokatkon uudelleen tiivistäminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa.

Palovex Oy:llä on käytössä markkinoiden parhaat ja kustannustehokkaimmat CE-merkityt ja ETA-hyväksytyt palokatkotuotteet.


Palokatkoasennus

Sen lisäksi, että palokatkot on toteutettava palokatkosuunnittelman ja palokatkotuotteiden voimassa olevien hyväksyntien mukaisesti on palokatkotöistä tärkeää laatia dokumentaatio. Dokumentointiin kuuluu palokatkourakoisijan toimittama toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma ja palokatkotöiden dokumentointi. Palokatkojen loppudokumentaatiossa tulee esittää esimerkiksi palokatkojen tyyppidetaljit, palokatkojen sijainti, asentaja ja asennuspäivä. Työ dokumentoidaan tarkasti, että rakennuksen loppukäyttäjälle jää tieto millaisia palokatkoja rakennuksessa on.

Asiantunteva palokatkourakoitsija hoitaa palokatkoasennuksen ja dokumentaation asianmukaisesti kuntoon. Palokatkoasennukseen erikoistunut urakoitsija tuntee parhaat työmenetelmät toteuttaa palokatkotyöt tehokkaasti ja turvallisesti.

Palokatkoasentajalta voidaan edellyttää VTT:n myöntämää palokatkoasentajan henkilösertifikaattia. Tällä vaatimuksella voidaan varmistua siitä, että palokatkoasennuksekset suorittava asentaja on oman alansa ammattilainen ja tuntee palokatkoalan hyväksynnät.

Palovex Oy:n urakoinnin päätoimialue on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuu. Meillä on kuitenkin jatkuvasti hankkeita myös Suomen muilta alueilta. Meillä palokatkoasennuksen laadusta vastaa aina kokenut ammattilainen.

Kysy meiltä tarjousta kohteesi palokatkourakoinnista!